ความรู้การตลาด

เลขจดแจ้ง คือ อะไร?

หลายคนอาจสงสัยว่าเลข อย. และ เลขจดแจ้ง คือเลขอะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำน้ำหอม

เลข อย. คือ เลขสารบบอาหาร หมายความว่า เครื่องหมายหรือรูปแบบแสดงการได้รับอนุญาต ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลัก ที่แสดงข้อมูลสถานที่ผลิต/นำเข้า หน่วยงาน ผู้อนุญาตและลำดับที่ของอาหารของสถานประกอบการนั้นๆ

เลขจดแจ้ง คือ เลขสารบบเครื่องสำอาง หมายความว่า เครื่องหมายหรือรูปแบบสถานที่ผลิต/นำเข้า หน่วยงาน ผู้อนุญาตและลำดับที่ของอาหารของสถานประกอบการนั้นๆแสดงการได้รับอนุญาต ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลัก ที่แสดงข้อมูล

เลข อย. / เลขที่จดแจ้ง เป็นเหมือนเลขประจำตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไปทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งกับทางกระทรวงสาธารณสุขใครผลิตของกิน ยา เครื่องสำอาง แล้วอยากขาย ก็ต้องไปจดแจ้ง ถ้าเป็นของต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทยพร้อมเลขกำกับทุกชิ้น

น้ำหอมที่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขต้องมีเลขจดแจ้ง ไม่ใช่เลข อย. นะคะ ทุกคน

เรามาดูกันต่อในรายละเอียดของ พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหอม

หมวด1 มาตรา 4 

(1) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

ฉะนั้นน้ำหอมถือว่าเป็นเครื่องสำอาง ตามพรบ.เครื่องสำอาง

หมวด 2 การจดแจ้งและการรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

มาตรา 14 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางนั้นได้

การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ตัวอย่างใบรับแจ้งที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกต้อง

ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างในเว็บ kanlayaperfume เท่านั้น

ในใบรับแจ้ง จะมีรายละเอียดที่สำคัญ ที่บ่งชี้ถึงรายละเอียดที่สำคัญ และเพื่อเป็นความยืนยันการ

ซึ่งเดียวนี้เราก็สามารถตรวจสอบเลขจดแจ้งและเลข อย. ได้หลายช่องทางมาก ลองตรวจสอบสินค้ากันก่อน ดีกว่าไม่รู้อะไรนะคะ

ตรวจสอบเลขจดแจ้ง

โทรสายด่วน 1556 Line : FADthai

ผลิตน้ำหอมในแบรนด์ของคุณพร้อมขอเลขจดแจ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ติอต่อน้ำหอมกัลยา

เพิ่มเพื่อนในไลน์น้ำหอมกัลยา