แฟรนไชส์

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดจำหน่ายน้ำหอมกัลยา

แฟรนไชส์น้ำหอมกัลยาจังหวัดสุรินทร์

เพื่อให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำหอมกัลยาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บจก. งามดีช้อปปิ้ง จึงขอประกาศรูปแบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ค้าปลีก โดยจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาขายปลีก  ทั้งในระบบ online และ offline

2. ค้าส่ง โดยจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาค้าส่งตามที่บริษัทกำหนด (เอกสารแนบ 1)

3. แฟรนไชส์น้ำหอมกัลยา โดยทำสัญญาให้สิทธิ์กับผู้จัดจำหน่ายน้ำหอมกัลยาในแต่ละพื้นที่ ในลักษณะ Multi-unit franchise (area development) (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Dealer) ในแต่ละพื้นที่ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนเดิมทุกประการ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole distributor) เนื่องจากบริษัทจะให้สิทธิ์นี้ในระบบแฟรนไชส์เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่มีระบบการจัดจำหน่ายแบบขายตรง หรือการตลาดทางตรง ไม่ว่าจะแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ฤทัยรัตน์ ประสมทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ