ความรู้การตลาด

งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม

งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม

สำหรับใครที่กำลังทำแบรนด์น้ำหอม ต้องอ่านบทความนี้เลยค่ะ เพราะบทความนี้จะรวบรวมเอางานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้น้ำหอม  พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอม ลักษณะกลิ่นที่ชอบ สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทำแบรนด์น้ำหอมค่ะ

ทำแบรนด์น้ำหอมรับผลิตน้ำหอม

งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม

“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมการซื้อน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฯ”  

รชต หวงจันทร(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 2551)

ผลงานวิจัย พบกว่า พฤติกรรมการซื้อน้ำหอมรถยนต์ คือ 12 ครั้งต่อปี ครั้งละ 1-5 ขวด ราคาที่ซื้อต่อครั้งอยู่ที่ 50-800 บาท และพบว่าผู้บริโภคเน้นที่ถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าคุณภาพที่ผู้ขายแจ้ง และคิดว่าถ้ามีการส่งเสริมการขาย เช่นการทำโปรโมชั่น การลดแลกแจกแถม ก็จะดีมาก


กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมมาดามฟิน

ชาติสุริย อนุพันธ์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม : 2561)

ผลงานวิจัยพบว่า  การรับรู้ที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่มาจากเพื่อนแนะนำ ส่วนใหญ่รู้จักน้ำหอมมาดามฟินมาแล้ว ประมาณ 1-2 ปี และสามารถตอบโจทย์การใช้งานในด้านคุณภาพ โดยจะซื้อครั้งละประมาณ 1,00-12,000 บาท ซื้อปีละ 1-2 ครั้ง ส่วนใหญ่กลิ่นที่ชอบคือ กลิ่น Fin in love ส่วนใหญ่ใช้แล้วชอบ และคิด ว่าจะกลับมาซื้อซ้ำอีก  โดยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปตัวอย่างสินค้าประกอบ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดี สินค้ามีความ หลากหลาย ได้รับสินค้าครบตามที่สั่ง ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ ด้านราคา สินค้ามีราคาแจ้งไว้ ชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการชำระเงิน ด้านช่องทางการ จำหน่าย ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตอลด 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสั่งซื้อสะดวกรวดเร็ว ส่งตรงถึงมือผู้รับ และฟรี ด้านการส่งเสริมการขาย มีการรับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ มีการรับประกัน พร้อมให้ส่วนลดกับ ของแถม มีการรีวิวจริงจากลูกค้าที่ใช้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง Facebook Line YouTube และ Website โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยหลัก ๆ คือคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและความน่าสนใจ การทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ด้านทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ชอบสินค้าเป็นการส่วนตัว มีหลายกลิ่นให้เลือกตามแต่บุคลิกภาพของแต่ละคน และไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีโปรโมชั่นตลอดเวลา ใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลาย ประทับใจในการบริการด้านต่าง ๆ


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอมปรับอากาศผ่านร้านค้าออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

นิรมล  โอส่าห์กิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล : 2564)

ผลงานวิจัยพบว่า ยี่ห้อสินค้าน้ำหอมปรับอากาศผ่านร้านค้าออนไลน์ที่เคยซื้อ มากที่สุด คือ Glade ช่องทางออนไลน์ที่ผู้บริโภค ซื้อน้ำหอมปรับอากาศ มากที่สุด คือ Shopee ประเภทของผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศที่ใช้ มากที่สุด คือ เจลน้ำหอมปรับอากาศ กลิ่นผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศที่ชอบ ส่วนใหญ่คือ กลิ่นดอกไม้ เช่น กุหลาบ ดอกมะลิ ลาเวนเดอร์ เป็นต้น ให้ความรู้สึกโรแมนติก มีเสน่ห์ หอมหวาน  ความถี่ในการซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ ส่วนใหญ่ซื้อ 4 เดือนต่อครั้ง ราคาผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศโดยเฉลี่ย ต่อครั้งในการซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อ 101-500 บาท ต่อครั้ง 


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์นำเข้าจาก ต่างประเทศของผู้บริโภคทใช้บริการห้างสรรพสิ้นคา  ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สุธาทิพย์ พัวพงษ์ ,บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย (มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)

ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอมมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดกับแบรนด์ คุณภาพสูง มีกลิ่นให้เลือกหลากหลาย กลิ่นเข้ากับบุคลิก รองลงมาจะให้ความสำคัญกับบรรจุ ภัณฑ์เป็นฝาเปิด-ปิด อีกทั้งให้ความสำคัญมากกับด้านราคามาก ทั้งในด้านของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คุณภาพสูงจะมีราคา สูง ราคาไม่แพงจนเกินไป และมีป้ายแสดงราคาชัดเจนมี และกลุ่มตัวอย่างจะซื้อน้ำหอมจากห้างสรรพสินค้ามากกว่าซื้อทางออนไลน์


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศภายในบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ภัทรวรินทร์ ผลสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2563)

ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศภายในบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 ปัจจัย คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ถ้าหากผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นคือปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริษัทอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกันด้วย


พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอมเลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานใน เขตกรุงเทพมหานคร

ณิชารัศม์ โรจน์จิระมณ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง : 2562)

ผลงานวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพฤติกรรมการ เลือกซื้อน้ำหอม เลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันเพศต่างกันทำให้พฤติกรรม การเลือกซื้อน้ำหอม เลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน  อีกทั้ง กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอม เลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ในส่วนของด้านราคา และ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอม เลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยค่านิยม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอม เลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานคร

(ขออนุญาต ขยายความ ปัจจัยค่านิยม หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อความเชื่อ สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่)


การรวบรวมงานวิจัยในบทความนี้ ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า คนไทยให้ความสำคัญการน้ำหอม ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมรถยนต์ น้ำหอมกลิ่นเทียบแบรนด์ ซึ่งถือเป็นการดีสำหรับผู้ที่กำลังสนใจอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเอง เนื่องจากจะได้ทราบข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในการทำแบรนด์น้ำหอมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจทำแบรนด์น้ำหอมทักนะคะ

@kanlayaperfume
เพิ่มเพื่อนในไลน์น้ำหอมกัลยา