ความรู้การตลาด

การขอเลขจดแจ้งในการผลิตน้ำหอม

การขอเลขจดแจ้ง ในการ ผลิตน้ำหอม

เลขจดแจ้งคืออะไร ทำไมการผลิตน้ำหอมต้องขอเลขจดแจ้ง

เลขจดแจ้งเหมือนกับเลข อย. หรือไม่

ดังนั้น ก่อนจะผลิตน้ำหอมในแบรนด์ของตัวเอง เราต้องเข้าใจความเป็น “น้ำหอม” ก่อนนะคะ

ความหมายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำหอม

“เครื่องสําอาง” หมายความว่า  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงสี ลักกษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

ตามพระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558   น้ำหอมถือเป็น “เครื่องสำอาง” ประเภทหนึ่ง

จะต้องขอ อย. หรือขอเลขจดแจ้ง

อย. ย่อมาจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 6 อย่าง ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมไปถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค   

  • เครื่องหมาย อย. ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแทย์ที่ต้องมีใบอนุญาต วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ยาฆ่าแมลง 
  • เลขที่ใบรับแจ้ง หรือเลขจดแจ้ง ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์ทั่วไป วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ แต่อาจจะต้องมีทะเบียนยากำกับบนผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้นการผลิตน้ำหอมที่ถูกกฏหมาย จึงต้องขอเลขที่ใบรับแจ้ง หรือเลขจดแจ้งให้ถูกต้อง

สนใจผลิตน้ำหอมในแบรนด์ของตัวเอง ทักเข้ามาคุยกันค่ะ