Showing 8 Result(s)
ส่งน้ำหอมไปต่างประเทศ
ความรู้การตลาด

ส่งน้ำหอมไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

การทำแบรนด์น้ำหอมเพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ อาจจะต้องมีเตรียมเอกสารพิเศษเพื่อใช้ในการขนส่งหรือใช้ในการขอนำเข้าน้ำหอมที่ประเทศปลายทาง

โรงงานผลิตน้ำหอม งามดีช้อปปิ้ง
ความรู้การตลาด

โรงงานผลิตน้ำหอมคิดต้นทุนต่อขวดอย่างไร

ต้นทุนสินค้าของโรงงานผลิตน้ำหอมประกอบ สินค้าต่อชิ้น ค่าส่ง ค่าแพคของ โดยทั้งนี้มิ้วจะมาพูดถึงต้นทุน ในความหมายของสินค้าต่อชิ้นนะคะ