Showing 6 Result(s)
ส่งน้ำหอมไปต่างประเทศ
ความรู้การตลาด

ส่งน้ำหอมไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

การทำแบรนด์น้ำหอมเพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ อาจจะต้องมีเตรียมเอกสารพิเศษเพื่อใช้ในการขนส่งหรือใช้ในการขอนำเข้าน้ำหอมที่ประเทศปลายทาง

โรงงานผลิตน้ำหอม งามดีช้อปปิ้ง
ความรู้การตลาด

โรงงานผลิตน้ำหอมคิดต้นทุนต่อขวดอย่างไร

ต้นทุนสินค้าของโรงงานผลิตน้ำหอมประกอบ สินค้าต่อชิ้น ค่าส่ง ค่าแพคของ โดยทั้งนี้มิ้วจะมาพูดถึงต้นทุน ในความหมายของสินค้าต่อชิ้นนะคะ

ทำแบรนด์น้ำหอมติดรถยนต์
บันทึกเรื่องราว ความรู้การตลาด

น้ำหอมติดรถยนต์ – Hot Item สินค้าทำแบรนด์ 2022

จากการออกตลาดทั่วประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า สินค้าทำแบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ น้ำหอมติดรถยนต์